Skip links

Ein Moeseg

Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam

Mae AVOW wedi mabwysiadu hyn Cod Ethegau gan Gomisiwn Elusennau.

Mae Comisiwn Elusennau yn nodi'r egwyddorion moesegol allweddol ac ymddygiad cefnogol y dylai AVOW eu dilyn er mwyn sicrhau dull moesegol wrth ein gwaith. Mae hyn yn gyfrifoldeb allweddol i holl bersonél AVOW - ymddiriedolwyr, staff, a gwirfoddolwyr - y dylent ystyried y cod yn eu gwaith bob dydd.

Buddiolwyr yn Gyntaf

Mae gan elusennau gyfrifoldeb i weithredu eu dibenion er budd cyhoeddus. Dylai buddiannau eu buddiolwyr a'r achosion y maent yn gweithio drostyn gael eu canolbwyntio yn y cyfan o ran yr hyn y maent yn ei wneud elusennau a'r rhai sy'n gweithio ac yn gwirfoddoli ynddynt

Hyn yn golygu y dylai elusennau:

 • Bod yn eglur beth yw eu diben a phwy neu beth yw eu buddiolwyr.
 • Gwneud eu diben i ddarparu'r budd mwyaf i'w buddiolwyr a'u hachos, waeth pa mor negyddol y gallai hyn dechrau ar effaith ar ryseitiaeth neu weithrediad yr elusen neu ei harweinyddiaeth.
 • Wrth weithio gyda'r buddiolwyr, sicrhewch bod eu barn a'u profiadau yn cael eu clywed yn weithredol a'u hystyried fel rhan o sut mae'r elusen yn gweithredu, gan hwyluso ymgysylltu a chyfathrebu.
 • Sicrhewch bod holl bolisïau a gweithdrefnau perthnasol wedi eu llunio gyda buddiolwyr mewn cof.

Cymwysteraeth

Dylai elusennau a'r rhai sy'n gweithio ac yn gwirfoddoli ynddynt ddynodi lefel uchaf o uniondeb sefydliadol a chymeriad personol bob amser.

Hyn yn golygu y dylai elusennau:

 • Sicrhau bod systemau priodol ar waith i helpu i sicrhau bod pob un o'i phenderfyniadau yn gadarn, yn amddiffynadwy, a heb wrthdaro buddiannau.
 • Ystyried effaith gweithgareddau a gynhelir yn y bywyd preifat ar enw da'r elusen ac ar elusennau yn gyffredinol.
 • Sicrhau bod eu hadnoddau'n cael eu rheoli'n gyfrifol ac eu cyllid yn cael ei ddiogelu, ei ddefnyddio'n briodol ac yn cael ei gyfrif drosti, gan gynnwys polisïau a gweithdrefnau i fynd i'r afael â risgiau o ddwrwg, twyll, llygredd, a chael eu gafael.
 • Ymarferu dyledswydd gofalus wrth ddeall safonau moesegol y partneriaid masnachol ac unigolion, i geisio cefnogaeth neu gydweithrediad gan y rheini sydd â gwerthoedd moesol sy'n gyson â'r elusen.
 • Bod yn sensitif i effaith eu gweithgareddau ar yr amgylchedd naturiol ac ar yr amgylchedd dynol trwy ddefnyddio'u hadnoddau'n gyfrifol, mabwysiadu arferion gweithio cynaliadwy ac ymgymryd ag menteri i hyrwyddo cyfrifoldeb amgylcheddol.

Agoredrwydd

Dylai elusennau greu diwylliant a gofod lle gall rhoddwyr a chefnogwyr, yn ogystal â'r cyhoedd ehangach, weld a deall sut maent yn gweithio, sut maent yn ymdrin â phroblemau pan fyddant yn codi, a sut maent yn gwario eu cyllid.

Hyn yn golygu y dylai elusennau weithredu ar sail bod yn agored ac yn dryloyw; drwy gydymffurfio â gofynion cyfreithiol a rheoleiddiol presennol, dylai elusennau fod yn barod i rannu gwybodaeth am sut maent yn gweithio, gan sicrhau ei bod yn hawdd ei chael.

Cyhoeddi, neu (ar gyfer elusennau lleiaf) o leiaf sicrhau eu bod ar gael ar gais:

 • Adroddiadau blynyddol: esbonio sut mae diben a gwerthoedd yr elusen yn cael eu cyflawni
  their approach to safeguarding, bullying and harassment
 • Eu gweithdrefn gwyno
 • Eu polisi datgelu gwybod am drosedd neu ymddygiad aflwyddwch.
 • Sefydlu llinellau clir o gyfrifoldeb ac atebolrwydd ar gyfer eu holl waith, yn fewnol ac yn allanol lle mae'n briodol.

Hawl i fod yn ddiogel

Dylai pob unigolyn sy'n gwirfoddoli gyda, gweithio i, neu ddod mewn cyswllt â elusen gael eu trin â urddas a pharch, a theimlo eu bod mewn amgylchedd diogel a chefnogol.

Hyn yn golygu y dylai elusennau:

 • Sefyll yn erbyn ac efelychu dull clir o atal camddefnydd o ymddiriedaeth a grym, gan gynnwys bwlio, bwystfilodraeth, aflonyddu, gwahaniaethu neu gam-drin ym mhob un o'u gweithgareddau.
 • Creu diwylliant sy'n cefnogi'r broses o adrodd a datrys honiadau, amau neu bryderon am gamddefnydd o unrhyw fath neu ymddygiad amhriodol.
 • Sicrhau bod unrhyw un sy'n gweithio neu'n gwirfoddoli i'r elusen yn deall yr disgwyliadau a osodir arnynt, a darparu hyfforddiant perthnasol i'w cefnogi i gyflawni eu cyfrifoldebau.
 • Sicrhau bod unrhyw un sy'n gweithio neu'n gwirfoddoli i'r elusen yn cael mynediad at gefnogaeth a chyngor priodol os byddant yn profi neu'n gweld ymddygiad annerbyniol, yn codi pryder neu'n gwneud honiad am weithredoedd eraill neu nad ydynt yn teimlo'n ddiogel.
cyCymraeg
Skip to content