Skip links

Ynglŷn â AVOW

Sut rydym yn cefnogi Mudiadau Gwirfoddol a Chymunedol yn Wrecsam

Cwestiwn: Beth mae AVOW yn ei olygu?

Mae AVOW yn sefyll am Gymdeithas y Mudiadau Gwirfoddol yn Wrecsam

Mae AVOW yn Gyngor Gwirfoddol y Sir ar gyfer Wrecsam a benodwyd gan Lywodraeth Cymru i gefnogi sefydliadau'r trydydd sector. Mae'r trydydd sector yn derm ar gyfer ystod o sefydliadau, gan gynnwys sefydliadau gwirfoddol a chymunedol, elusennau cofrestredig ac undebau, grwpiau hunangymorth a grwpiau cymunedol, menterau cymdeithasol, cwmnïau cydweithredol, a adwaenir hefyd fel y Sector Elusennol neu'r Sector Cymunedol a Gwirfoddol. Gall unrhyw sefydliad gwirfoddol neu gymunedol ddod yn aelod o AVOW i dderbyn cymorth a helpu i lunio ein dyfodol

dod yn aelod >

AVOW Team picture

Gweledigaeth AVOW

I gefnogi sectorau gwirfoddol a chymunedol i gyflawni eu cenhadaethau er lles y gymuned o fewn bwrdeistref sirol Wrecsam.

Cenhadaeth AVOW

I alluogi'r sectorau gwirfoddol a chymunedol i gyflawni eu cenhadaethau er lles y gymuned o fewn bwrdeistref sirol Wrecsam. Bydd AVOW yn:

  • Cefnogi datblygiad unigolion a sefydliadau o fewn sectorau gwirfoddol a chymunedol.
  • Sefydlu a chynnal arferion da.
  • Ymgymryd â darparu gwasanaethau priodol i'r sectorau gwirfoddol a chymunedol.
  • Ymgynghori, cynrychioli a hyrwyddo'r sectorau gwirfoddol a chymunedol yn lleol ac yn genedlaethol.

Sefydlwyd AVOW yn 1988 ac mae'n Elusen gofrestredig ac yn Gwmni Cyfyngedig drwy Warant.

Cyngor Gwirfoddol y Sir (CVC)?

Mae CVCs yn cefnogi'r sector gwirfoddol a chymunedol lleol, tra bod gan WCVA faes cenedlaethol. AVOW yw'r CVC ar gyfer Bwrdeistref Sirol Wrecsam. Mae AVOW yn gweithio gyda elusennau, grwpiau gwirfoddol a chymunedol, menterau cymdeithasol, ymddiriedolwyr, gwirfoddolwyr unigol, gofalwyr a defnyddwyr gwasanaeth.

Mae AVOW yn rhan o Cymorth Trydydd Sector Cymru (TSSW).

Yr enw ar y cyd a roddir i'r rhwydwaith o sefydliadau cymorth ar gyfer y Trydydd Sector yng Nghymru, sy'n cynnwys 19 o Gyngorau Gwirfoddol y Sir (CVCs) yng Nghymru yn ogystal â Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA).

Y nod a rennir yw galluogi'r Trydydd Sector a gwirfoddolwyr ledled Cymru i gyfrannu'n llawn at les unigolion a chymunedau, nawr ac yn y dyfodol.

Bydd pwyslais ein gwaith ar y cyd yn canolbwyntio ar bedwar colofn gweithgarwch:

  • Gwirfoddoli
  • 2. Llywodraethu Da
  • 3. Cyllid cynaliadwy
  • 4. Ymgysylltu ac arwain

Pwy arall sydd wedi sefydlu eu lleoliad yn Tŷ AVOW?

Mae Tŷ AVOW (lleolir yng nghanol Wrecsam – 21 Stryd Egerton, Wrecsam, LL11 1ND) yn cynnwys rhan fwyaf o staff AVOW, gan gynnwys ystafell gyfarfod fawr, ystafell gyfarfod ganolig, ac dwy ystafell gyfarfod/interviwe fach ar gael i'w llogi.

Mae'r adeilad hefyd yn gartref i nifer o sefydliadau eraill, gan gynnwys:

Where else do we work?

cyCymraeg
Skip to content