Skip links

Ymgysylltu Cymdeithasol

Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam

Philip Bettinson

Rheolwr Marchnata

“Yn AVOW, rydyn ni’n credu yng ngrym ymgysylltu a dylanwadu i ysgogi newid ystyrlon. Dyma beth mae'n ei olygu a sut rydyn ni'n ei wneud:

Ymgysylltu: Mae’n ymwneud â chynnwys ein cymuned a rhanddeiliaid yn weithredol yn ein cenhadaeth. Rydym yn gwrando, yn cydweithio, ac yn creu cyfleoedd ar gyfer deialog. Trwy ddigwyddiadau, gweithdai, a llwyfannau ar-lein, rydym yn darparu mannau ar gyfer sgyrsiau a chysylltiadau ystyrlon. Rydym yn gwerthfawrogi safbwyntiau amrywiol ac yn grymuso unigolion i fod yn rhan o'r newid y maent yn dymuno ei weld.

Dylanwadu: Rydym yn trosoledd ein harbenigedd a rhwydweithiau i eiriol dros newid cadarnhaol. Trwy godi ymwybyddiaeth, rhannu straeon cymhellol, a darparu ymchwil sy'n seiliedig ar dystiolaeth, ein nod yw llunio barn y cyhoedd a dylanwadu ar bolisïau sy'n cyd-fynd â'n cenhadaeth. Rydym yn cydweithio â’r rhai sy’n gwneud penderfyniadau, arweinwyr cymunedol, a sefydliadau partner i ysgogi newid systemig.”

AVOW Brand Guidelines

If your looking for our brand guidelines, you can download them from here: http://tiny.cc/avow_logo_download

AVOW Social Media Links

AVOW is active on several social media platforms. Below is a collection of places you can find us.

Facebook

Facebook Posts

2 weeks ago

Mae AVOW yn recriwtio! / AVOW is recruiting!Mae AVOW yn recriwtio Swyddog Datblygu Cymunedol i gwblhau ein tîm gwasanaethau craidd. Byddwch yn unigolyn allblyg a deinamig sy’n ymroddedig i gefnogi Sector Gwirfoddol a Chymunedol ffyniannus Wrecsam (VSC), a elwir hefyd yn Drydydd Sector. Eich rôl chi fydd cefnogi sefydliadau cymunedol newydd a sefydledig i ddatblygu arferion gorau ym mhileri AVOW’s Codi Arian, Llywodraethu, Gwirfoddoli, Ymgysylltu a Lles. Am ragor o wybodaeth gweler ein gwefan: tiny.cc/avow_development_officer/--------------------------------------/AVOW is recruiting a Community Development Officer to round out our core services team. You will be an outgoing and dynamic individual who is dedicated to supporting Wrexham’s thriving Voluntary & Community Sector (VSC), also known as the Third Sector. Your role will be to support emerging and established community organisations develop best practices in AVOW’s pillars Fundraising, Governance, Volunteering, Engagement and Wellbeing. For more information see our website: tiny.cc/avow_development_officer#Wrexham #Jobs #Hiring #DevelopmentOfficer #AVOW #NewJob #vacancy ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 weeks ago

Wrexham Food Partnership Inaugural Event / Digwyddiad Agoriadol Partneriaeth Bwyd Wrecsam (Cymraeg Isod)Today, our Chief Officer, Dawn Roberts-McCabe is attending the Wrexham Food Networks' first community workshop held at Yellow And Blue. Food networks include food production, procurement, access, health, Nutrition and more. Dawn is there, with other members of the AVOW team, to see how AVOW as your County Voluntary Council can help make a difference. /----------------------------------------/Heddiw, mae ein Prif Swyddog, Dawn Roberts-McCabe yn mynychu gweithdy cymunedol cyntaf Rhwydweithiau Bwyd Wrecsam a gynhaliwyd yn Yellow And Blue. Mae rhwydweithiau bwyd yn cynnwys cynhyrchu bwyd, caffael, mynediad, iechyd, maeth a mwy. Mae Dawn yno, gydag aelodau eraill o dîm AVOW, i weld sut y gall AVOW fel eich Cyngor Gwirfoddol Sirol helpu i wneud gwahaniaeth. #wrexham #food #network #first #Inaugural #job #avow ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 weeks ago

Mae AVOW Yn Recriwtio! AVOW is Hiring! (English Below)Mae asiantau cymunedol yn unigolion brwdfrydig sydd eisiau sicrhau bod unigolion 50+ oed yn gallu manteisio ar y gwasanaethau a'r cymorth sydd eu hangen arnynt i fyw'r bywyd y maent ei eisiau!Eisiau gwybod mwy? Gweld ein wefan : tiny.cc/AvowJobs_community_agent/-------------------------------------------------------/AVOW is Hiring!AVOW is recruiting a team of Community Agents. Community agents are enthusiastic individuals who want ensure that individuals aged 50+ have access to the services and support they need to live the life they want!Want to know more? check out our website: tiny.cc/AvowJobs_community_agent#wrexham #avow #hiring #jobs #communityagent #community #50+ #loveyourjob #workwithus #job ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 weeks ago

Ddigwydd Iechyd a Lles / Health and Wellbeing EventPaid Colli Allan / Don't Miss outDydd Gwener, Mehefin 28 June, Friday13:30 - 16:30#wrexham #Wellbeing #FREE #event #avow Gwersyllt Community Hub / Hwb Cymunedol Gwersyllt Acton Community Hub / Hwb Cymunedol Acton #health ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 weeks ago

Today our Social Media And Marketing Manager, Phil, is attending the @marketingshowcaseuk event. Taking time to learn about modern trends, and to collect some lovely swag. The seminars at the event are keeping them learning about the new edges of Marketing#learning #growth #socialmedia #manchester #marketingshowcaseuk #MarketingShowcase ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 weeks ago

View on Facebook

3 weeks ago

Mae AVOW yn recriwtio! / AVOW is recruiting!Mae AVOW yn recriwtio Swyddog Datblygu Cymunedol i gwblhau ein tîm gwasanaethau craidd. Byddwch yn unigolyn allblyg a deinamig sy’n ymroddedig i gefnogi Sector Gwirfoddol a Chymunedol ffyniannus Wrecsam (VSC), a elwir hefyd yn Drydydd Sector. Eich rôl chi fydd cefnogi sefydliadau cymunedol newydd a sefydledig i ddatblygu arferion gorau ym mhileri AVOW’s Codi Arian, Llywodraethu, Gwirfoddoli, Ymgysylltu a Lles. Am ragor o wybodaeth gweler ein gwefan: www.avow.org/jobs/community-development-officer-at-avow/ /--------------------------------------/AVOW is recruiting a Community Development Officer to round out our core services team. You will be an outgoing and dynamic individual who is dedicated to supporting Wrexham’s thriving Voluntary & Community Sector (VSC), also known as the Third Sector. Your role will be to support emerging and established community organisations develop best practices in AVOW’s pillars Fundraising, Governance, Volunteering, Engagement and Wellbeing. For more information see our website: www.avow.org/jobs/community-development-officer-at-avow/#Wrexham #Jobs #Hiring #DevelopmentOfficer #AVOW #NewJob #vacancy ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 weeks ago

Ymwelydd Syndod yn AVOW / Surprise Visitor At AVOW (English Below)Cawsom ymwelydd annisgwyl yma yn AVOW. Holodd Octavius, nai Ollie am wirfoddoli. Cafodd Ollie sgwrs wych gyda'n Cydlynydd Gwirfoddolwyr, a bydd yn edrych ar volunteering-wales.net/ i sut y gall helpu. Daeth Dawn Roberts-McCabe i mewn i ddweud helo wrth nai ein seleb (wedi ymddeol). Roedd Octavious yn fodlon sefyll am rai lluniau cyn mynd i ffwrdd. /-----------------------------------------/We had a surprise visitor here at AVOW. Octavius, Ollie's nephew popped into ask about volunteering. Ollie had a wonderful conversation with our Volunteer Coordinator, and will be checking out volunteering-wales.net/ to how he can help. Dawn Roberts-McCabe popped in to say hello to the nephew of our very own (retired) celebrity. Octavious was willing to pose for some pictures before heading off. #ThrowbackThursday #surprise #Visitor #volunteering #volunteers #volwales #octopus ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 weeks ago

Would you like to find out what services are available to you? 🤔 Drop in Wednesday 19th June 12-1.30pm toActon Resource Centre for a cuppa and chat.😊☕️ ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 weeks ago

AVOW ... See MoreSee Less
View on Facebook
cyCymraeg
Skip to content