Skip links

Gwasanaethau Cyflogres

Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam

Mae AVOW yn gallu cynnig cefnogaeth a chyfarwyddyd ar y canlynol:

 • Cadw Llyfrau
 • Paratoi Cyllidebau
 • Lluoedd Ariannol
 • Rheolaethau Ariannol
 • Adroddiadau
 • Cynilion
 • Adfer Costau Llawn
 • Cyfrifon Diwedd Blwyddyn
 • Archwiliadau Annibynnol

Cyflogres

Mae AVOW yn darparu gwasanaeth cyflogres ar gyfer mudiadau gwirfoddol a chymunedol ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam a ledled Cymru. Yn ogystal, darperir gwasanaeth i bobl sy'n derbyn Taliadau Uniongyrchol a Cyllidebau Unigol. Gallwn hefyd ddarparu gwasanaeth cyflogres i fusnesau'r sector preifat.

Rhedir y gwasanaeth gan staff cymwysedig gan y Gymdeithas Technegwyr Ariannol (AAT).

Mae'r gwasanaeth yn cynnwys y nodweddion canlynol:

Casgliad o ffurflenni safonol

 • Ffurflen wybodaeth cwmni
 • Amserlen
 • Ffurflen dechreuwyr newydd
 • Ffurflen diwedd cyflogaeth
 • Ffurflen amrywio cyflog
 • Ffurflen oriau i'w talu

2. Amserlen strwythuredig

Mae hyn yn rhoi dyddiadau ar gyfer dychwelyd pob ffurflen ar gyfer eich dyddiad talu dewisol.

3. System ddiogel

Rydym yn cynnig system ddiogel wedi'i lleoli yn y cwmni i storio dogfennau AD ein gweithwyr a recordio eu gweinyddiaethau a'u gwyliau. Mae hefyd yn galluogi gweithwyr a chyflogwyr i gael mynediad at slips cyflog ac adroddiadau. (Mae ffi ychwanegol i'w thalu am nodwedd y cwmni).

4. Dewis o ddulliau i dalu eich staff

Gellir anfon yr holl fanylion atoch fel y gallwch dalu'r swm cywir i bob aelod o staff.

Neu gallwch dalu'r cyfanswm i gyfan, a fydd yn cael ei gredydu i gyfrif AVOW, ac yna gallwch dalu eich staff drwy system BACS yn syth i'w cyfrif banc.

5. Gwasanaethau Eraill

Gellir anfon slips cyflog drwy e-bost ac argraffu i'r holl staff, fodd bynnag, mae ffi ychwanegol fach os oes angen postio.

6. HMRC

Bydd taliadau Treth Incwm a Chynilion Cenedlaethol yn cael eu deddfu o aelodau eich staff yn unol â'u dogfennau presennol. Byddwn yn rhoi gwybod i chi am unrhyw ddyledion sydd ar wahaen, ynghyd â manylion pryd y mae angen eu talu. Anfonir yr holl wybodaeth cyflogres drwy wybodaeth fyrreal amser (RTI) i HMRC bob cyfnod talu.

7. Diwedd Blwyddyn

Byddwn yn anfon y cyflwyniadau diwedd blwyddyn angenrheidiol i CThEM bob blwyddyn. Byddwn hefyd yn darparu adroddiadau cyflogres diwedd blwyddyn i'ch cynorthwyo gyda gofynion archwilio/diwrnod diwedd cyfrifyddu.

8. Pensiynau

 • Gallwn eich cyfeirio at eich Cofrestru Awtomatig Penswyn o'r cam cyflwyniad i ofynion ail-angen parhaus
 • Cyfrifo a thynnu pensiynau o gyflogau.
 • Cyfrannu i'r Cynghrair Gweinyddu ar ran y Cofrestru Awtomatig Penswyn a phensiwnau cydymffurfio eraill.

Y dogfenni cyflogres a ddefnyddir fwyaf cyffredin:

 • Rhaglen DP 2023/2024: Click here
 • Cwestiynau i Ddechreuwyr Newydd HMRC: Click here
 • Ffurflen Dechreuwyr Newydd (ar gyfer cleientiaid BACS yn unig): Click here

Dolenni i gefnogaeth bellach:

Tîm Cyflogres

Lowri Jones

Cynorthwy-ydd Cyflogres a Chyfrifon

Sian Pritchard

Cynorthwy-ydd Cyflogres a Chyfrifon

Angen mwy o wybodaeth?

I ddysgu mwy am y gwasanaeth hwn ac archwilio'r adnoddau sydd ar gael, cysylltwch â ni yn 01978 312556 neu drwy e-bost yn [email protected]. Rydym yma i'ch cynorthwyo a darparu'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch.

Cysylltwch â ni
cyCymraeg
Skip to content